top of page

Advokatetikk og bedriftskultur 

Profesjons-/advokatetikk

Etikk skal ligge som en grunnsten for enhver seriøs profesjonsutøver. Dette må særlig gjelde for de som leverer juridiske tjenester.

 

Vi nyter en stor grad av tillitt hos det rettssøkende publikum, og det må fortjenes og reguleres.

 

Alle advokater i Norge plikter å følge de advokatetiske regler, noe vi gjør, og tar på største alvor, her i Serjen.

Disse normene er benevnt regler for god advokatskikk (RGA), og er inntatt i Advokatforskriftens kapittel 12

Vår bedriftskultur

Hvilken bedriftskultur vi skal ha her i Serjen henger, naturlig nok, nøye sammen med vår visjon som er å forstå og møte klientens behov.

 

For å få til dette jobber vi målrettet for å bygge en kultur, der både enkeltmenneskene og hele organisasjonen kontinuerlig virker for å fremme og forsterke faglig utvikling, problemløsing og klientfokus.

 

Dette skal vi selvfølgelig gjøre med solid forankring i det etiske regelverket nedsatt i regler for god advokatskikk, og ved i ett og alt utøve vår profesjon med stolthet, integritet og redelighet.

bottom of page