top of page

Arv og skifte

Å motta eller å etterlate seg arv er en del av livets gang.

 

Langt de fleste av oss får noe etterlatt oss av våre næreste når tiden er kommet for at de går bort. Likeledes vil de fleste av oss, når vi dør, etterlate oss verdier til de arvinger vi har etter loven eller utnevner i testament. Derfor må vi også forholde oss til regler om arv og skifte.

 

Arveskifte

Heldigvis går de fleste arveoppgjør for seg i minnelige og løsningsorienterte former.

 

Men selv da, kan det dukke opp spørsmål undervegs om hvilke regler som gjelder, og hvordan et dødsboskifte skal foregå. 

 

Det er, også i disse situasjonene, normalt at det oppstår usikkerhet om både formelle regler og materielle regler.

Vår erfaring er at det er hensiktsmessig å kontakte juridisk bistand tidlig i et arvefordelingsløp. Da kan man raskere, og normalt til mindre kostnad, få vurdert og eller avklart spørsmål og ankepunkter man måtte ha.

 

Vi har lang erfaring i å bistå i private skifter. Både i mindre og større dødsbo.

Andre ganger er arveoppgjøret vanskeligere. Det oppstår uenighet. Av og til lar denne uenigheten seg ikke løse. Da er det ikke uvanlig at partene, eller en av partene, blir enige om eller forlanger offentlig skifte

 

Det er da tingretten som står formelt ansvarlig for gjennomføringen av arveoppgjøret. I praksis håndteres dette normalt av en advokat som oppnevnes av tingretten som bobestyrer.

Vi har erfaring både som bobestyrer og som advokat for parter som er del av et offentlig skifte.

Vi hjelper deg gjerne med å vurdere og ellers bistå deg i forhold til de arverettslige spørsmålene du måtte ha, eller tvister du måtte stå oppe i.

 

Det er, naturlig nok, ofte mange og sterke følelser som kommer til overflaten i et skifte.

 

Vi mener at arvingene hver for seg og samlet ofte kan være tjent med å knytte til seg juridisk bistand, som da kan opptre enten som partsrepresentant, eller som ansvarlig for gjennomføringen av skiftet. 

 

Har du spørsmål i følge med gjennomføringen av et arveoppgjør, kontakt oss. Vi står klar til å bistå.

 

 

Testament og fremtidsfullmakt

 

Testament

I noen situasjoner ønsker den som har formue å gjøre klart fordelingen av denne før arvefallet, altså dødsdagen.

Dette gjøres ved opprettelse av et testament

Det er strenge formelle regler som gjelder for opprettelsen av et testament. I verste fall risikerer man at testamentet blir ugyldig dersom man ikke overholder disse reglene.

I tillegg kan det gjøre seg gjeldende mange andre rettslige, praktiske og økonomiske spørsmål i forbindelse med utarbeidelse av et testament.

Derfor, om man føler på en usikkerhet, eller rett og slett ønsker å kvalitetsikre prosessen, kan man med fordel søke hjelp av kyndig juridisk bistand. Da opplever man gjerne å kjenne seg tryggere både på jussen og på at innholdet i testamentet reflekterer arvelaterens siste vilje.

Kurante testamenter oppretter vi sammen med deg til fastpris på

kr 5 000,- inkl. mva. Er det arbeid og vurderinger som må utføres utover dette, belastes dette til avtalt timepris.

 

 

Fremtidsfullmakt 

Alle som har fylt 18 år har i utgangspunktet det man kaller rettslig handleevne. Med det menes at man kan forplikte seg rettslig, blant annet ved å inngå avtaler.

Hvis en persons mentale kapasitet blir redusert, for eksempel på grunn av aldersbetinget demens eller alvorlig svekket helbred, kan dette medføre bortfall av den rettslige handleevnen.

I slike tilfeller må andre treffe avgjørelser på personens vegne.

Dette kan skje ved at det offentlige griper inn og oppnevner verge.

 

Et annet alternativ er å utferdige en fremtidsfullmakt. Dette er en frivillig privatrettslig ordning, men hvor nærmere formelle krav må følges. Dette er regulert i vergemålslovens kapittel 10

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren dersom vedkommende i fremtiden på grunn av sin helsetilstand ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser.

En slik fullmakt gir altså fullmaktsgiver anledning til å på forhånd bestemme hvem som skal ivareta hans/hennes økonomi og personlige interesser dersom fullmaktsgiveren i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv.

For mange vil bruk av fremtidsfullmakt fremtre som en bedre og mer fleksibel løsning enn vergemål.

En fremtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold. Men det er unntak. For eksempel kan man ikke i kraft av fullmakt opprette eller tilbakekalle testament.

Det finnes to typer fremtidsfullmakter:

1) Ren fremtidsfullmakt:

En ren fremtidsfullmakt er en fullmakt som skal gjelde fra et tidspunkt i fremtiden dersom handleevnen går tapt.

2) Vedvarende fremtidsfullmakt:

En fullmakt som trer i kraft umiddelbart etter opprettelsen, eller fra et bestemt tidspunkt i fremtiden, men før fullmaktsgiveren mister handleevnen. Denne typen fullmakt vil også gjelde etter at handleevnen er tapt.

Ved opprettelse av fremtidsfullmakt gjelder de samme formkrav som ved opprettelse av testament, herunder reglene om bevitnelse.

Kurante fremtidsfullmakter oppretter vi sammen med deg til fastpris på

kr 5 000,- inkl. mva. Er det arbeid og vurderinger som må utføres utover dette, belastes dette til avtalt timepris.

Ta kontakt med oss om du ønsker hjelp med å opprette et testament og eller fremtidsfullmakt, eller om du har andre spørsmål i forbindelse med falt eller forestående arv du ønsker vurdert eller ellers bli bistått i.

Vi er klar til å bistå deg.

bottom of page