top of page
Holdingselskap - Hvorfor og hvordan

Holdingselskap

Hvorfor og hvordan

Det er flere grunner til å opprette holdingselskap.

 

Hvordan man oppretter holdingselskap, og hvor lett eller vanskelig det er å få til, handler først og fremst om man velger å opprette holdingstruktur med en gang man starter næringsvirksomhet, eller om man på et senere tidspunkt, når driften er godt i gang, ser at det vil være et godt strategisk grep.

 

Hva er et holdingselskap?

Store norske leksikon definerer holdingselskap slik:

 

Aksjeselskap som har alle, eller størstedelen av, sine aksjer i form av aksjer eller lignende kapitalandeler i andre selskaper.

 

Det er også vanlig å bruke begrepet morselskap dersom holdingselskapet eier nok aksjer i et datterselskap til at det utøver kontroll over det. En annen type holdingselskap er et investeringsselskap. Da er ikke formålet kontroll over andre selskaper, men risikospredning.

 

I sin enkleste form er altså et holdingselskap et selskap som har som formål å eie andre selskaper.

 

Når vi i Serjen hjelper bedriftseiere og -ledere med å opprette holdingselskap kan en typisk måte å formulere det vedtektsfestede formålet til selskapet på være:

 

Eie aksjer og investere i virksomheter av enhver art, samt det som naturlig står i forbindelse med dette.    

 

Det er jo vel og bra. Men for alle som driver med forretninger, er det det praktiske som betyr noe. Og da blir spørsmålene:

 

Hva er den konkrete bakgrunnen for at denne typer selskaper opprettes? Hvorfor og i hvilke situasjoner er det lurt? What’s in it for me?

 

Hvorfor holdingselskap? 

Du skal ikke få deg et holdingselskap fordi kompisen din sier det er kult.

 

Det skal være en konkret grunn til å bruke tid og penger på å opprette holdingselskap. Dette er noen av spørsmålene du bør stille deg selv i prosessen mot å etablere et holdingsselskap:

Holdingselskap - Spørsmål som fortjener svar

Slik vi ser det er det slik at:

 

Du bør vurdere å opprette et holdingselskap dersom det er grunn til å tro at det gir deg strategiske fordeler i form av økt investeringskraft som du ønsker å bruke til å utvikle og bygge opp næringsvirksomheten din.

 

Det kan også være fordelaktig i forbindelse med generasjonsskifte/arv å etablere holdingselskaper. Det går vi ikke inn på her. Denne artikkelen handler om holdingsselskaper brukt som et strategisk verktøy i forretningslivet. Men har du spørsmål om generasjonsskifte er det naturligvis bare til å spørre oss.

 

Så hva er det som gjør at opprettelse av et holdingselskap kan føre til at du og selskapene dine vil få økt investeringskraft?

 

Holdingselskap og skatt

Mange er av den oppfatning at man ved å opprette et holdingselskap sparer skatt. Det er en sannhet med modifikasjoner.

 

Det korrekte er at det er stor skattelettelse, eller til og med fritak, for skatt på utdelt utbytte og gevinst fra salg av aksjer mellom selskap.

 

Tar du ut utbytte til deg selv som privat eier, må du i 2021 betale en utbytteskatt på 31,68 %.

 

Tar du ut utbytte fra et AS til et holdingselskap må selskapet kun betale skatt på 3 % av utbyttet, altså en skattesats på kr 0,66%, eller dersom holdingselskapet eier 90% eller mer av datterselskapet, 0 %.

 

Dersom holdingsselskapet realiserer aksjer i et selskap det eier, vil det ikke måtte betale skatt. En privat aksjonær som selger aksjer med gevinst, må betale 31,68 % skatt (Fradratt eventuelt skjermingsfradrag).

 

Motsatsen er at eventuelle tap ikke er fradragsberettiget for holdingselskapet, noe de vil være for en privat aksjonær.

 

Det er dette som er beskrevet som fritaksmetoden i skatteloven § 2-38.

 

Det betyr at du kan flytte penger opp til holdingsselskapet uten eller med lav skattebelastning. Den dagen du tar pengene ut av holdingselskapet må du betale skatt som privatperson.

 

Med andre ord er etablering av holdingselskap strengt tatt en utsettelse av en skatteforpliktelse. Når det er sagt har denne utsettelsen stor praktisk funksjon og potensiell verdi.

 

De pengene du ikke betaler i skatt gir deg større investeringskraft. De ekstra kronene du bevarer inne i selskapsstrukturen din kan du bruke til å investere i nye prosjekter og eiendeler, eller du kan benytte holdingsselskapet som en privat bank, hvor du gjør uttak og betaler skatt når det passer best for deg og din livssituasjon.

 

La oss anskueliggjøre effekten med et konkret eksempel der holdingselskapet eier datteren med

100 %, slik at utbytte eller gevinst fra salg av aksjer er helt fritatt for skatt:

Effekt av fritaksmetoden

Som det fremgår av dette eksempelet, vil man tilrettelegge for økt økonomisk vekst i en holdingselskapsmodell kontra det å måtte ta ut pengene privat.

 

Bruk av holdingsselskap er et verktøy som bidrar til at selskapskapital kan benyttes til å skape verdier i form av økonomisk gevinst, men indirekte også ved å i større grad tilrettelegge for økt sysselsetting og verdiskaping. Dette er da også hovedgrunnen til at myndighetene tillater bruk av holdingsselskap, selv om det i seg selv kan forsinke statens skatteinngang.

 

En generell konklusjon kan da bli at dersom du har en langsiktig horisont for din virksomhet, og du ser nytten i skattefri/skatteredusert kapitalgevinst, som du igjen vil reinvestere i andre selskaper/objekter, kan holdingselskap være noe å vurdere.

 

Samtidig, dersom du er komfortabel med å beholde alt du tjener i ditt selskap i selskapet og reinvestere derfra, er det naturligvis også en løsning. Hva som er best, må vurderes konkret ut ifra din og din virksomhets totalsituasjon.

 

Dette kan vi i Serjen hjelpe deg med.

 

Dra nytte av reglene om konsernbidrag

Det kan være at du har flere selskaper som du ønsker å få etablert et samlet eierskap til. Gjør du det i et felles holdingselskap som eier alle selskapene, kommer du i posisjon til å nyttiggjøre deg konsernbidragsreglene.

 

Effekten av dette er at du kan redusere konsernets totale skattebelastning. Konsernbidrag er nemlig fradragsberettiget for giverselskapet samtidig som det er skattepliktig for mottakerselskapet.

 

Om det er slik at ett selskap går med underskudd, samtidig som et annet går med overskudd kan skatten til konsernet reduseres ved at selskapet med overskudd gir konsernbidrag til det selskapet som går med underskudd.

 

Det er viktig å notere seg at konsernbidragsreglene bare kan benyttes som beskrevet ovenfor om holdingselskapet eier over 90 % av aksjene i datterselskapene.

 

Dette kan illustreres med et eksempel:

Eksempel konsernbidrag

Risikospredning

Driver man forskjellige virksomheter, eller utvider eksisterende virksomhet på et nytt område, bør det vurderes om eierskap og drift skal skilles.

 

Dette handler om å spre risikoen.

 

Vi har alle hørt uttrykket «ikke putt alle eggene i samme kurv». Dette er en variant av etterlevelse av dette prinsippet. Hovedessensen er at man ikke ønsker å risikere at en økonomisk vanskelig situasjon i det ene selskapet skal negativt påvirke og, i verste fall, velte hele virksomheten.

 

Dette kan man ivareta dersom man oppretter et felles holdingselskap og sorterer virksomhetsområdene i selvstendige selskaper under dette.

 

Hvordan opprette holdingsselskap?

I prinsippet opprettes et holdingselskap på samme måte som alle andre AS.

 

Når det er sagt, er det ganske stor forskjell på om man oppretter holdingstruktur allerede ved oppstarten av virksomheten, eller om man først opplever at det er behov etter at driften er etablert.

 

Derfor har du vår klare oppfordring til å tenke gjennom om du ønsker å ha holdingselskap allerede før du starter din næringsvirksomhet.

 

Samtidig er det ikke sånn at vi alle løper rundt med en fremtidsopplysende krystallkule. Så da er det ikke til å unngå at folk flest først etter en tid ser at det er formålstjenlig å opprette holdingsselskap.

 

 

Holdingselskap fra oppstart

Dersom du starter ny virksomhet og lager holdingstruktur med én gang, er det lite hokus pokus ute og går. Da må man bare gjøre det i en togang:

 

Først oppretter du det ASet som skal bli holdingsselskap.

 

Når dette er stiftet, kan du opprette et AS til med det første som eier. Rent praktisk kan det være greit å vente til det første selskapet har fått organisasjonsnummer.

 

Når det gjelder aksjekapitalen vil den være minimum kr 30 000,- for hvert selskap.

 

Men her er det greit å vite at du kan bruke aksjekapitalen fra det første selskapet til å stifte det andre. Men det må tas høyde for registreringsgebyr hos Brønnøysund på kr 5 570,- (februar 2021) for begge selskaper.  

 

Teoretisk sett kan du slippe unna med kr 35 570,- for å stifte to selskaper, men det er normalt ikke å anbefale. Holdingselskapet vil normalt pådra seg noen utgifter før det får høstet utbytte eller realisasjonsgevinst fra datterselskapet. Herunder til regnskap. Da er det greit å ha noe å betale det med.

 

Dette må vurderes konkret, og individuelle preferanser må hensyntas. Vi pleier å anbefale fra kr. 45 000,- og oppover i samlet aksjekapitalinnskudd for to selskaper.

 

Det er god hjelp å få på Altinn sine sider og på Brønnøysundregistrene sine sider.

 

Mange foretrekker å bruke advokat, revisor eller regnskapsfører når de stifter selskap. Det er ofte hensiktsmessig. Men vi vil oppfordre deg til å sjekke disse sidene først, så kan du heller deretter vurdere om du vil ha ekstern hjelp, eller om du vil gjennomføre stiftelsesprosessen selv.

 

Vi i Serjen hjelper deg gjerne om du ønsker bistand.

 

Opprette holdingstruktur når selskap og drift allerede er etablert  

Dette er mer komplisert, men det er regler som gjør at også dette er mulig å få til uten at det utløser skatt.

 

I disse tilfellene må man normalt gå vegen om såkalt trekantfusjon eller trekantfisjon/drop down fisjon med hjelpeselskap for å unngå realisasjonsbeskatning.

 

Trekantfusjon, også kalt konsernfusjon, er nok den vanligste fremgangsmåten.

 

Når det gjelder trekantfisjon, vil den gjerne være det mest hensiktsmessige alternativet om man ønsker å skille ut deler av virksomheten, eller opprette flere selskaper for ulike virksomhetsområder. Et ofte sett konkret eksempel er at man ønsker å skille ut eiendom og drift i egne selvstendige selskaper.

 

Her er vår anbefaling at du knytter til deg ekstern bistand om ikke du selv besitter spesialkompetanse. Dette er prosesser med sterkt formelt preg som involverer flere kompliserte regelverk. Det er mye som skal vurderes og det er mye som skal holdes rede på.

 

Serjen har kompetanse til og erfaring med å bistå ved skattefri oppretting av holdingselskap også i tilfeller der virksomheten allerede er etablert, og vi bidrar gjerne til at din opprettelse av holdingselskap skal gå så knirkefritt og gi så optimalt resultat som mulig.

 

Ta kontakt med oss om du trenger bistand med etablering av holdingselskap eller vurdering av hva som er den beste selskapsstrukturen i ditt tilfelle.

bottom of page