top of page
Pacta sunt servanda - Avtaler skal holdes

Pacta sunt servanda

Avtaler skal holdes

Hva betyr pacta sunt servanda?

Pacta sunt servanda er et latinsk uttrykk som betyr:

 

          Avtaler skal holdes.

 

Uttrykket har gitt navn til et sentralt prinsipp innen kontraktsretten, som har røtter helt tilbake til romerretten.

 

I dette prinsippet ligger at partene selv må bære risikoen for at de avtaler man inngår resulterer i hva man ønsker.

 

Dersom avtaler ikke var rettslig forpliktende, og brudd på avtaler ikke ville ha noen virkning, ville man i prinsippet ikke hatt noen reell avtalerett eller kontraktsrett.

Bakgrunnen for pacta sunt servanda-prinsippet, er at det i kontraktsforhold er behov for at partene er sikret en forutberegnelighet om at det man har avtalt skal gjelde fullt ut i den tid avtalen gjelder.

En slik mulighet til å kunne stole på at det man har avtalt skal holdes, er helt avgjørende for at næringsliv og samfunn skal fungere.

På denne bakgrunn beskrives pacta sunt servanda gjerne som bærebjelken i kontraktsretten.

Christian den femtes lov av 1687

I Norge er pacta sunt servanda-prinsippet nedfelt i den eldste loven inntatt i Norges Lover, Christian den V's lov av 1687, hvor følgende står i artiklene 5-1-1 og 5-1-2 :

 

1 Art.  

En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.

 

2 Art.  

Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

Christian den femtes lov av 1687

Avtalebrudd

Hvis avtalte, spesielle eller generelle kontraktsrettslige plikter ikke følges, vil det foreligge mislighold.

 

Da vil den som opplever å ikke få avtalt ytelse eller forventet opptreden få rettigheter som kalles misligholdsbeføyelser (krav med grunnlag i mislighold av/brudd på kontrakten).

Det foreligger i prinsippet bare et generelt unntak fra plikten til å oppfylle avtalen, nemlig force majeure, som er en uforutsett ytre hendelse som medfører at en part ikke har mulighet til å oppfylle.

Imidlertid vil forpliktelsene til å levere gjeninntre, når hindringen ikke lenger er til stede.

Partene vil derfor normalt være rettslig forpliktet til å følge de spesielle rettigheter og plikter som spesifikt er avtalt, og oppfylle kontrakten (dersom kontrakten ikke strider mot avtalerettslige regler eller spesiell kontraktsrett som ikke kan fravikes ved avtale).

Unntak

Det er imidlertid enkelte få, men nødvendige, unntak fra prinsippet om at avtaler skal og må holdes av partene.

Avtaler skal holdes - Unntak

Hvis avtalen er blitt til på en måte eller har et slikt innhold at den må:

- anses ugyldig etter avtalerettslige regler

  (jf. eks. Kap. 3 i avtaleloven),

- er i strid med ærbarhet mv.,

- parten har vært sinnsyk eller umyndig,

vil avtalen ikke være gyldig og skal således ikke æres/holdes.

Videre skal ikke avtaler som er i strid med ufravikelige (preseptoriske) kontraktsregler, som man for eksempel finner i forbrukerlovgivningen, gis virkning etter sitt innhold.

 

Her vil lovens bestemmelser gå foran dersom det er motstrid mellom det som står i avtalen og det som er bestemt i avtalen.

En forbruker kan også gjøre seg nytte av den angreretten som oppstilles i angrerettsloven. Denne loven gir forbruker innen en viss tidsfrist adgang til å gå fra hele avtalen kostnadsfritt dersom avtalen er gjort gjennom fjernsalg eller utenfor fast utsalgssted mv.

Oppsummerende råd:

Gitt at man som den store hovedregel blir bundet etter avtalen man har inngått, er det svært viktig at man når man inngår avtaler av en viss størrelse har kontroll på:

 

Hva man ønsker å avtale.

Herunder hvorfor man ønsker å avtale det.

Hvordan man best går fram for å sikre at avtalen er i tråd med det man faktisk ønsker å avtale.

Når man blir bundet av en avtale.

 

Det siste, altså hva som skal til for å anses bundet av en avtale, er temaet for Avtaleskolens del 2.

Vi i Serjen har lang erfaring i å yte juridisk og strategisk bistand i forbindelse med avtaler og kontrakter.

Vi bistår gjerne deg eller en bedrift med å utferdige, vurdere og tolke din avtale/kontrakt.

Dersom det har oppstått uenighet eller tvist i avtaleforholdet kan vi bistå deg i forhandlinger og i eventuell rettssak.

bottom of page