top of page

Priser

Generelt

Vår veiledende timepris ligger i intervallet kr 1500,- til kr 3500,- ekskl. mva., avhengig av sakens art og kompleksitet.

 

Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfeller å kunne gå såvel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr. time.

I enkeltstående tilfeller eller sakstyper, kan det være aktuelt å avtale fastpris. Dette avtales særskilt og spesifisert.

 

Vår honorarberegning vil i utgangspunktet - og i det vesentligste - være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.

 

Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås mv.

 

Den timesats som skal danne utgangspunkt for salærberegningen i saken, avtales ved inngåelsen av oppdraget. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

 

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken.

 

Vi presiserer at ingen oppdrag anses akseptert fra vår side før dette er bekreftet skriftlig ved oppdragsbekreftelse.

 

Fri rettshjelp/fri sakførsel

For spesielle sakstyper, samt under forutsetning av at klienten ikke har for høy inntekt og/eller formue, vil det kunne oppnås fri sakførsel, det vil si at det offentlige dekker det alt vesentligste av honoraret/utgiftene.

 

Hele rettshjelpsloven er gjengitt på lovdata.no.

 

Forsikringsdekning

Vi gjør oppmerksom på at en del sakstyper kan dekkes delvis av forsikringsselskap under rettshjelpsdekning som inngår i de fleste vanlige hjemforsikringer.

 

Dette omtales i noe mer detalj hos justisdepartementet (på regjeringen.no).

 

Aksept av oppdrag
Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt.

 

Vi påtar oss intet ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Faglige og etiske retningslinjer
Vi arbeider i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk

bottom of page