top of page

Skattefri omdanning fra ENK til AS

Hvordan går du fram? Hva må du tenke på?

Skattefri omdanning fra ENK til AS

Flere som driver enkeltpersonforetak (ENK) vurderer å gjøre det om til et AS.

I det følgende skriver vi litt om hvilke hovedregler som gjelder, og hva du bør tenke på før og når du omdanner næringsvirksomheten din fra ENK til AS.


Hovedregelen er at all omdanning fra én selskapsform til en annen medfører en realisasjon av eiendelene i den virksomheten som omdannes.

Dette utløser beregning av skattepliktig gevinst, eventuelt fradragsberettiget tap.

Enkeltpersonforetak kan imidlertid på visse vilkår omdannes skattefritt til aksjeselskap.

For at omdannelsen skal kunne skje skattefritt må det være skattemessig virksomhet i selskapet.

Rettspraksis krever at det må utøves aktivitet som tar sikte på å ha en viss varighet, er egnet til å gå med overskudd, og som drives for skattyters regning og risiko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I praksis er skattefri omdanning mest nyttig om du har verdier i enkeltpersonforetaket du vil ha med over i det nye ASet.

 

Har du ikke det, er det naturlig å spørre om ikke det er mest hensiktsmessig å bare starte et AS på helt vanlig måte, uten å gå veien om omdanning. 

Det er flere ting som kan være fordelaktig med en omdanning. F.eks.:

     1) Redusert personlig ansvar. Dette tilsvarer aksjekapitalen, som er minimum kr. 30 000,-.

     2) Bedre muligheter til sparing og reinvestering av de verdier selskapet skaper.

     3) Trygderettigheter som vanlig ansatt (om du ansetter deg selv).


Aksjekapitalen i det nye ASet kan bestå av penger, eiendom eller andre verdier. Altså er det åpning for å benytte både kontant- og tingsinnskudd som start-/aksjekapital.

I praksis foregår omdanning fra EPF til AS ved å stifte AS etter nærmere bestemte regler.

Det er krav til at det utarbeides en del dokumenter og en oppdatert og korrekt verdivurdering av de verdiene som skal inn i ASet.

Verdivurderingen skal, dersom man benytter tingsinnskudd som aksjekapital, bekreftes av en revisor.

For at omdannelsen skal ha virkning for inntektsåret, må det nye selskapet stiftes og melding bli sendt til foretaksregisteret innen 1. juli.

Dersom omdannelsen er meldt innen denne fristen, får den virkning fra 1. januar samme år.

Vi i Serjen har bred erfaring med skattefri omdanning av ENK til AS, og kan gi deg hjelpen du trenger.

Kontakt oss for en uforpliktende innledende samtale.

 

Anker 1

Enkeltpersonforetak kan på visse vilkår omdannes skattefritt til aksjeselskap.

Skattefri omdanning fra ENK til AS
bottom of page