top of page

Sluttavtale

Eksempel

Vi presenterer nedenfor et eksempel på en enkel sluttavtale. 

 

Det presiseres at dette eksempelet er nettopp det, et eksempel, som gjerne kan tjene som et utgangs- og startpunkt, men heller ikke mer.

 

Det er svært viktig å ha klart for seg at alle sluttavtaler står på egne bein, og at de må tilpasses partenes behov og den konkrete situasjon avtalen springer ut av.

 

Det er en rekke måter å utforme en sluttavtale på.

Eksempel på sluttavtale:

SLUTTAVTALE

 

 

mellom

 

Nedbemanning AS

Org.nr. 123 456 789

(Arbeidsgiver)

 

og

 

Hans Hansen

(Arbeidstaker)

 

ble det den 01.03. 2021 inngått slik avtale:

 

1.

Partene er enige om at Arbeidstakers arbeidsforhold hos Arbeidsgiver skal avsluttes. Opphørsdato for arbeidsforholdet er 31.03. 2021 (Opphørstidspunktet).​

2.

Firma kan frita Arbeidstaker for arbeidsrett og -plikt fra og med 01.03. 2021 («Fratredelsestidspunktet»). Arbeidsgiver betaler uansett lønn og andre tilleggsytelser som følger av arbeidsavtalen frem til Opphørstidspunktet.

 

Arbeidstakers lojalitetsplikt gjelder i alle tilfeller frem til denne datoen. Som en følge av dette kan ikke Arbeidstaker ta arbeid i konkurrerende virksomhet frem til Opphørstidspunktet. Dersom Arbeidstaker tar nytt arbeid før denne datoen skjer utmelding av Arbeidsgivers pensjonsordning på tidspunktet for tiltredelse hos ny arbeidsgiver.

3.

Arbeidsgiver betaler et sluttvederlag til Arbeidstaker tilsvarende ni - 9 - måneders ordinær fastlønn. Dette utbetales Arbeidstaker i tillegg til siste ordinære lønnsutbetaling i månedlige rater i fra april 2021 til desember 2021 i henhold til vanlige lønnsutbetalingsrutiner.

 

Det skal ikke beregnes feriepenger av sluttvederlaget. Sluttvederlaget gir heller ikke grunnlag for pensjonsopptjening.

4.

Feriepenger av arbeidsvederlag opptjent i år og år, frem til Opphørstidspunktet, utbetales i samsvar med ferielovens bestemmelser og vanlig praksis i bedriften. Arbeidstaker har ikke noen utestående rettigheter til kompensasjon for ikke-uttatt ferie.

5.

Arbeidstaker skal etter nærmere instrukser, og uansett ikke senere enn Opphørstidspunktet, tilbakelevere alt Arbeidstaker har i sin besittelse som tilhører Arbeidsgiver. Dette inkluderer også alle dokumenter (i papirform og elektronisk) og kopier av slike dokumenter.

6.

Arbeidstaker gis en sluttattest i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser og praksis i virksomheten innen 31.03. 2021.

7.

Arbeidstaker bekrefter at han er forpliktet til å bevare taushet om forretnings- og driftshemmeligheter og andre opplysninger av konfidensiell art som Arbeidstaker er blitt kjent med i tilknytning til arbeidsforholdet. Denne forpliktelse gjelder også etter opphør av arbeidsforholdet.

8.

Arbeidstaker og Arbeidsgiver skal bevare taushet om innholdet i denne avtalen, med unntak av opplysninger partene er forpliktet til å gi til offentlige myndigheter.

9.

Alle ytelser i henhold til denne avtalen innberettes og beskattes i samsvar med gjeldende regler. Partene bærer selv risikoen for egne skatteposisjoner.

10.

Dersom det er utbetalt for mye i henhold til denne avtale, gir Arbeidstaker Arbeidsgiver rett til å foreta lønnstrekk inntil beløpet er tilbakebetalt, jf. arbeidsmiljøloven § 14-15 annet ledd.

11.

Denne avtalen innebærer et fullt og endelig oppgjør mellom partene i forbindelse med ansettelsesforholdet og avslutningen av dette.

 

Partene fraskriver seg gjennom avtalen retten til å fremme ytterligere krav mot hverandre i forbindelse med ansettelsesforholdet og opphøret av dette. Arbeidstaker fraskriver seg gjennom avtalen retten til å reise stillingsvernssak, samt retten til å gjøre gjeldende fortrinnsrett til ny stilling etter arbeidsmiljøloven § 14-2.

 

---o0o---

 

 

Denne avtale er utferdiget i to - 2 - eksemplarer, ett til hver av partene.

 

Haugesund, 01.03. 2021

 

__________________________                                                               

Hans Hansen

Arbeidstaker                                                                                         

__________________________

Trine Trinesen

Arbeidsgiver

bottom of page